บริการ

เงื่อนไขการรับประกัน

1. บริษัทฯ รับประกันการชำรุดหรือเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดของมาตรฐานการผลิต หรือจากความบกพร่องของชิ้นส่วนอะไหล่ภายในเครื่อง หรือชิ้นส่วนภายในที่เกี่ยวกับการทำงานของเครื่องที่ใช้งานตามปกติ ภายในระยะเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ซื้อสินค้า (วันที่ระบุในใบเสร็จรับเงิน) โดยลูกค้าไม่ต้องชำระทั้งค่าแรงตรวจซ่อมและอะไหล่ที่ต้องเปลี่ยน

ข้อยกเว้นการรับประกัน

1. ความสึกหรอหรือการชำรุดของอุปกรณ์ และชิ้นส่วนประกอบพลาสติก อันเกิดจากการใช้งานตามปกติ เช่น ประตู บานพับ ซีลยางประตู ส่วนประกอบภายนอกเครื่องหรือโครงเครื่อง เป็นต้น

2. เครื่องได้ถูกซ่อม ติดตั้งหรือดัดแปลง มาก่อนหน้าการเข้าศูนย์บริการ เฟิสท์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด

3. ความเสียหายอันเกิดจากการไม่ปฎิบัติตามคู่มือการใช้งาน การจงใจใช้ผิดวิธี ผิดประเภท ผิดวิสัย ประมาทเลินเล่อ

4. ความเสียหายอันเกิดจากภัยธรรมชาติ เพลิงไหม้ เหตุสุดวิสัย การกระทำของสัตว์และแมลง แรงดันของกระแสไฟฟ้าที่ผิดปกติหรือไฟฟ้าลัดวงจร

5. เครื่องถูกนำไปใช้ในเชิงพาณิชยกรรมหรือุตสาหกรรม เนื่องจากสินค้าของทางบริษัทฯ ถูกออกแบบไว้สำหรับการใช้งานในครัวเรือนเท่านั้น

6. ความเสียหายจากการทำหล่นหรือบุบจากการทุบสินค้า หรือ แรงกระแทกต่างๆ

7. ความเสียหายจากการไม่ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นระยะเวลานาน หรือ ทิ้งสินค้าไว้กลางแดด หรือ กลางแจ้ง

8. การใช้งานที่ไม่มีการดูแลรักษาสินค้าหรือทำความสะอาดผิดวิธี

หมายเหตุ

1. การรับประกันนี้ใช้ภายในประเทศไทยเท่านั้น

2. บริษัทฯ ขอสวนสิทธิ์ ในการสรุปปัญหาของช่างประจำศูนย์บริการเฟิสท์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด ถือเป็นที่สิ้นสุด

3. กรุณาแสดงบัตรรับประกันที่มีหมายเลขเครื่องที่ตรงกับสินค้าและไม่มีรอยแก้ไข หรือใช้ใบเสร็จรับเงินที่ระบุวันที่ซื้อสินค้าที่ชัดเจน ทุกครั้งเมื่อติดต่อขอรับบริการ

1. บริษัทรับประกันมอเตอร์เป็นระยะเวลานาน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ซื้อสินค้า (วันที่ระบุในใบเสร็จรับเงิน)

ข้อยกเว้นการรับประกัน

1. ความสึกหรอ เสื่อม หรือชำรุดของส่วนประกอบ อันเกิดจากการใช้งานตามปกติ เช่น ซีลยาง (O-ring)
2. เครื่องได้ถูกซ่อม ติดตั้งผิดวิธีหรือดัดแปลง มาก่อนหน้าการเข้าศูนย์บริการ เฟิสท์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
3. ความเสียหายอันเกิดจากการไม่ปฎิบัติตามคู่มือการใช้งาน การจงใจใช้ผิดวิธี ผิดประเภท ผิดวิสัย ประมาทเลินเล่อ
4. ความเสียหายอันเกิดจากภัยธรรมชาติ เพลิงไหม้ เหตุสุดวิสัย การกระทำของสัตว์และแมลง แรงดันของกระแสไฟฟ้าที่ผิดปกติหรือไฟฟ้าลัดวงจร
5. การนำไปใช้ในเชิงพาณิชยกรรมหรือุตสาหกรรม เนื่องจากสินค้าของทางบริษัทฯ ถูกออกแบบไว้สำหรับการใช้งานในครัวเรือนเท่านั้น 
6. การไหม้หรือละลายของมอเตอร์ของเครื่องบดเศษอาหารอันเนื่องมาจากการไม่ได้เปิดน้ำร่วมกับการใช้งาน
7. การอุดตันจากเศษอาหารที่ความแข็ง เช่น กระดูก ก้างปลา และวัตถุแข็งต่างๆ
8. ความเสียหายจากคราบตะกัน หรือ หินปูนจากน้ำกระด้าง 
9. ความเสียหายจากการสัมผัสโดนสารเคมี น้ำยามีฤทธิ์กัดกร่อนต่างๆ หรือ กระแสไฟฟ้าต่างๆ
10. ความเสียหายจากติดตั้งที่ไม่ถูกต้องอาทิเช่นการเตรียมขนาดของสายไฟและเบรคเกอร์ที่ไม่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ หรือการใช้เครื่องมือที่ไม่ถูกต้อง
11. ค่าเดินทางในการเข้าบริการ รื้อถอน หรือเข้าไปอบรมสาธิตวิธีการใช้งาน

หมายเหตุ

1. การรับประกันนี้ใช้ภายในประเทศไทยเท่านั้น
2. บริษัทฯ ขอสวนสิทธิ์ ในการสรุปปัญหาของช่างประจำศูนย์บริการเฟิสท์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด ถือเป็นที่สิ้นสุด
3. กรุณาแสดงบัตรรับประกันที่มีหมายเลขเครื่องที่ตรงกับสินค้าและไม่มีรอยแก้ไข หรือใช้ใบเสร็จรับเงินที่ระบุวันที่ซื้อสินค้าที่ชัดเจน ทุกครั้งเมื่อติดต่อขอรับบริการ (บริษัทมีสิทธิ์ปฏิเสธการรับประกันสินค้าหากลูกค้าไม่มีใบรับประกันสินค้า หรือ ไม่สามารถแสดงใบเสร็จการซื้อสินค้า)

1. ทางบริษัทฯ รับประกัน เซรามิควาล์ว (เฉพาะการรั่วซึม) เป็นระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ซื้อสินค้า (วันที่ระบุในใบเสร็จรับเงิน)
2. ทางบริษัทฯ รับประกัน ฟิลเตอร์ ส่วนประกอบประเภทยาง และสายน้ำดี เป็นระยะเวลานาน 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ซื้อสินค้า (วันที่ระบุในใบเสร็จรับเงิน)

ข้อยกเว้นการรับประกัน

1. การดัดแปลงสภาพไปจากมาตรฐานของโรงงาน ความเสียหายจากการขนส่ง อุบัติเหตุ ไฟไหม้ ภัยธรรมชาติ
2. การติดตั้งที่ไม่ถูกวิธี หรือความเสียหายอันเกิดจากการไม่บำรุงรักษา บำรุงรักษาไม่ถูกต้อง และใช้งานผิดวิธี
3. การใช้งานร่วมกับน้ำที่มีแรงดันสูงเกิน 5 บาร์ น้ำบาดาล น้ำที่มีสิ่งสกปรกเจือปนสูง หรือน้ำที่มีสภาพเป็นกรด-ด่างสูงผิดปกติ 
4. การติดตั้งในพื้นที่สาธารณะ หรือติดตั้งภายนอกที่พักอาศัย

หมายเหตุ

1. ตลอดระยะเวลาการรับประกันสินค้า หากท่านต้องการให้เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดคราบ และตรวจเช็คสภาพก๊อกน้ำ บริษัทฯ คิดค่าบริการ 650 บาท/ครั้ง (เฉพาะเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล)
2. การรับประกันนี้ใช้เฉพาะภายในประเทศไทยเท่านั้น
3. บริษัทฯ ขอสวนสิทธิ์ในการสรุปปัญหาของช่างประจำศูนย์บริการเฟิสท์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด ถือเป็นที่สิ้นสุด
4. กรุณาแสดงใบเสร็จรับเงินที่ระบุวันที่ซื้อสินค้าที่ชัดเจนแก่เจ้าหน้าที่ ทุกครั้งเมื่อติดต่อขอรับบริการ

1. บริษัทฯ รับประกันการชำรุดหรือเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดของมาตรฐานการผลิต หรือจากความบกพร่องของชิ้นส่วนอะไหล่ภายในเครื่อง ภายในระยะเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ซื้อสินค้า (วันที่ระบุในใบเสร็จรับเงิน) โดยลูกค้าไม่ต้องชำระทั้งค่าแรงตรวจซ่อมและอะไหล่ที่ต้องเปลี่ยน

ข้อยกเว้นการรับประกัน

1. ความสึกหรอหรือการชำรุดของอุปกรณ์ และชิ้นส่วนประกอบพลาสติก อันเกิดจากการใช้งานตามปกติ เช่น สวิตซ์เปิดปิด ปุ่มกด ลูกบิด ฝาปิด ตะแกรง ฟิลเตอร์ กระจกประตูหรือส่วนประกอบที่เป็นกระจกทุกชนิด หลอดไฟส่องสว่าง ขดลวดหรือแท่งให้ความร้อน สายไฟพร้อมปลั๊กเสียบ ส่วนประกอบภายนอกเครื่องหรือโครงเครื่อง เป็นต้น

2. เครื่องได้ถูกซ่อม ติดตั้งผิดวิธี หรือดัดแปลงมาก่อนหน้าการเข้าศูนย์บริการ เฟิสท์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด

3. ความเสียหายอันเกิดจากการไม่ปฎิบัติตามคู่มือการใช้งาน การจงใจใช้ผิดวิธี ผิดประเภท ผิดวิสัย ประมาทเลินเล่อ

4. ความเสียหายอันเกิดจากภัยธรรมชาติ เพลิงไหม้ เหตุสุดวิสัย การกระทำของสัตว์และแมลง แรงดันของกระแสไฟฟ้าที่ผิดปกติหรือไฟฟ้าลัดวงจร

5. เครื่องถูกนำไปใช้ในเชิงพาณิชยกรรมหรือุตสาหกรรม เนื่องจากสินค้าของทางบริษัทฯ ถูกออกแบบไว้สำหรับการใช้งานในครัวเรือนเท่านั้น

หมายเหตุ

1. การรับประกันนี้ใช้ภายในประเทศไทยเท่านั้น

2. บริษัทฯ ขอสวนสิทธิ์ ในการสรุปปัญหาของช่างประจำศูนย์บริการเฟิสท์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด ถือเป็นที่สิ้นสุด

3. กรุณาแสดงบัตรรับประกันที่มีหมายเลขเครื่องที่ตรงกับสินค้าและไม่มีรอยแก้ไข หรือใช้ใบเสร็จรับเงินที่ระบุวันที่ซื้อสินค้าที่ชัดเจน ทุกครั้งเมื่อติดต่อขอรับบริการ

1. บริษัทฯ รับประกันการชำรุดหรือเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดของมาตรฐานการผลิต หรือจากความบกพร่องของชิ้นส่วนอะไหล่ภายในเครื่อง หรือชิ้นส่วนภายในที่เกี่ยวกับการทำงานของเครื่องที่ใช้งานตามปกติ ภายในระยะเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ซื้อสินค้า (วันที่ระบุในใบเสร็จรับเงิน) โดยลูกค้าไม่ต้องชำระทั้งค่าแรงตรวจซ่อมและอะไหล่ที่ต้องเปลี่ยน

ข้อยกเว้นการรับประกัน

1. ความสึกหรอหรือการชำรุดของอุปกรณ์ และชิ้นส่วนประกอบพลาสติก อันเกิดจากการใช้งานตามปกติ เช่น สวิตซ์เปิดปิด ปุ่มกด ลูกบิด ฝาปิด ตะแกรง ฟิลเตอร์ กระจกประตูหรือส่วนประกอบที่เป็นกระจกทุกชนิด หลอดไฟส่องสว่าง ขดลวดหรือแท่งให้ความร้อน สายไฟพร้อมปลั๊กเสียบ ส่วนประกอบภายนอกเครื่องหรือโครงเครื่อง เป็นต้น

2. เครื่องได้ถูกซ่อม ติดตั้งหรือดัดแปลง มาก่อนหน้าการเข้าศูนย์บริการ เฟิสท์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด

3. ความเสียหายอันเกิดจากการไม่ปฎิบัติตามคู่มือการใช้งาน การจงใจใช้ผิดวิธี ผิดประเภท ผิดวิสัย ประมาทเลินเล่อ

4. ความเสียหายอันเกิดจากภัยธรรมชาติ เพลิงไหม้ เหตุสุดวิสัย การกระทำของสัตว์และแมลง แรงดันของกระแสไฟฟ้าที่ผิดปกติหรือไฟฟ้าลัดวงจร

5. เครื่องถูกนำไปใช้ในเชิงพาณิชยกรรมหรือุตสาหกรรม เนื่องจากสินค้าของทางบริษัทฯ ถูกออกแบบไว้สำหรับการใช้งานในครัวเรือนเท่านั้น

หมายเหตุ

1. การรับประกันนี้ใช้ภายในประเทศไทยเท่านั้น

2. บริษัทฯ ขอสวนสิทธิ์ ในการสรุปปัญหาของช่างประจำศูนย์บริการเฟิสท์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด ถือเป็นที่สิ้นสุด

3. กรุณาแสดงบัตรรับประกันที่มีหมายเลขเครื่องที่ตรงกับสินค้าและไม่มีรอยแก้ไข หรือใช้ใบเสร็จรับเงินที่ระบุวันที่ซื้อสินค้าที่ชัดเจน ทุกครั้งเมื่อติดต่อขอรับบริการ

1. บริษัทฯ รับประกันการชำรุดหรือเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดของมาตรฐานการผลิต หรือจากความบกพร่องของชิ้นส่วนอะไหล่ภายในเครื่อง หรือชิ้นส่วนภายในที่เกี่ยวกับการทำงานของเครื่องที่ใช้งานตามปกติ ภายในระยะเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ซื้อสินค้า (วันที่ระบุในใบเสร็จรับเงิน) โดยลูกค้าไม่ต้องชำระทั้งค่าแรงตรวจซ่อมและอะไหล่ที่ต้องเปลี่ยน

ข้อยกเว้นการรับประกัน

1. ความสึกหรอหรือการชำรุดของอุปกรณ์ และชิ้นส่วนประกอบพลาสติก อันเกิดจากการใช้งานตามปกติ เช่น สวิตซ์เปิดปิด ปุ่มกด ลูกบิด ฝาปิด ตะแกรง ฟิลเตอร์ กระจกประตูหรือส่วนประกอบที่เป็นกระจกทุกชนิด หลอดไฟส่องสว่าง ขดลวดหรือแท่งให้ความร้อน สายไฟพร้อมปลั๊กเสียบ ส่วนประกอบภายนอกเครื่องหรือโครงเครื่อง เป็นต้น

2. เครื่องได้ถูกซ่อม ติดตั้งหรือดัดแปลง มาก่อนหน้าการเข้าศูนย์บริการ เฟิสท์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด

3. ความเสียหายอันเกิดจากการไม่ปฎิบัติตามคู่มือการใช้งาน การจงใจใช้ผิดวิธี ผิดประเภท ผิดวิสัย ประมาทเลินเล่อ

4. ความเสียหายอันเกิดจากภัยธรรมชาติ เพลิงไหม้ เหตุสุดวิสัย การกระทำของสัตว์และแมลง แรงดันของกระแสไฟฟ้าที่ผิดปกติหรือไฟฟ้าลัดวงจร

5. เครื่องถูกนำไปใช้ในเชิงพาณิชยกรรมหรือุตสาหกรรม เนื่องจากสินค้าของทางบริษัทฯ ถูกออกแบบไว้สำหรับการใช้งานในครัวเรือนเท่านั้น

หมายเหตุ

1. การรับประกันนี้ใช้ภายในประเทศไทยเท่านั้น

2. บริษัทฯ ขอสวนสิทธิ์ ในการสรุปปัญหาของช่างประจำศูนย์บริการเฟิสท์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด ถือเป็นที่สิ้นสุด

3. กรุณาแสดงบัตรรับประกันที่มีหมายเลขเครื่องที่ตรงกับสินค้าและไม่มีรอยแก้ไข หรือใช้ใบเสร็จรับเงินที่ระบุวันที่ซื้อสินค้าที่ชัดเจน ทุกครั้งเมื่อติดต่อขอรับบริการ

1. บริษัทฯ รับประกันการชำรุดหรือเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดของมาตรฐานการผลิต หรือจากความบกพร่องของชิ้นส่วนอะไหล่ภายในเครื่อง หรือชิ้นส่วนภายในที่เกี่ยวกับการทำงานของเครื่องที่ใช้งานตามปกติ ภายในระยะเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ซื้อสินค้า (วันที่ระบุในใบเสร็จรับเงิน) โดยลูกค้าไม่ต้องชำระทั้งค่าแรงตรวจซ่อมและอะไหล่ที่ต้องเปลี่ยน

ข้อยกเว้นการรับประกัน

1. ความสึกหรอหรือการชำรุดของอุปกรณ์ และชิ้นส่วนประกอบพลาสติก อันเกิดจากการใช้งานตามปกติ เช่น สวิตซ์เปิดปิด ปุ่มกด ลูกบิด หรือส่วนประกอบที่เป็นกระจกทุกชนิด หลอดไฟส่องสว่าง ขดลวดหรือแท่งให้ความร้อน สายไฟพร้อมปลั๊กเสียบ ส่วนประกอบภายนอกเครื่องหรือโครงเครื่อง เป็นต้น

2. เครื่องได้ถูกซ่อม ติดตั้งผิดวิธีหรือดัดแปลง มาก่อนหน้าการเข้าศูนย์บริการ เฟิสท์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด

3. ความเสียหายอันเกิดจากการไม่ปฎิบัติตามคู่มือการใช้งาน การจงใจใช้ผิดวิธี ผิดประเภท ผิดวิสัย ประมาทเลินเล่อ เช่น การใช้หัวเตาอย่างผิดวิธี หรือความเสียหายของหัวเตาอันเกิดจากการหัวเตาไม่ถูกวางอยู่ในสภาพเดิมภายหลังการทำความสะอาด

4. ความเสียหายอันเกิดจากภัยธรรมชาติ เพลิงไหม้ เหตุสุดวิสัย การกระทำของสัตว์และแมลง แรงดันของกระแสไฟฟ้าที่ผิดปกติหรือไฟฟ้าลัดวงจร

5. การใช้ภาชนะผิดประเภท สำหรับเตาแม่เหล็กไฟฟ้า

6. เครื่องถูกนำไปใช้ในเชิงพาณิชยกรรมหรือุตสาหกรรม เนื่องจากสินค้าของทางบริษัทฯ ถูกออกแบบไว้สำหรับการใช้งานในครัวเรือนเท่านั้น

หมายเหตุ

1. การรับประกันนี้ใช้ภายในประเทศไทยเท่านั้น

2. บริษัทฯ ขอสวนสิทธิ์ ในการสรุปปัญหา ของช่างประจำศูนย์บริการเฟิสท์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด ถือเป็นที่สิ้นสุด

3. กรุณาแสดงบัตรรับประกันที่มีหมายเลขเครื่องที่ตรงกับสินค้าและไม่มีรอยแก้ไข หรือใช้ใบเสร็จรับเงินที่ระบุวันที่ซื้อสินค้าที่ชัดเจนทุกครั้งเมื่อติดต่อขอรับบริการ

1. บริษัทฯ รับประกันการเปลี่ยนสินค้าเมื่อเกิดสนิมและการแตกรั่วของอ่างล้างจาน หรือการชำรุดหรือเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดในกระบวนการผลิต และมาตรฐานจากการใช้งานปกติในเขตชนบทและเขตเมืองในสภาวะแวดล้อมตามสภาพบรรยากาศภายในระยะเวลา 10 ปีนับตั้งแต่วันที่ซื้อสินค้า (วันที่ระบุในใบเสร็จรับเงิน)

ข้อยกเว้นการรับประกัน

1. การติดตั้งที่ไม่ถูกวิธี การจงใจใช้ผิดวิธี ผิดประเภท ผิดวิสัย หรือประมาทเลินเล่อ

2. ความเสียหายอันเกิดจากภัยธรรมชาติ เพลิงไหม้ เหตุสุดวิสัย การจราจล หรือการกระทำของสัตว์หรือแมลง

3. การเปรอะเปื้อนหรือการแช่ขังของของเหลวหรือสารเคมีที่มีความเข้มข้นสูง ไม่ว่าจะเป็นกรดหรือด่าง เช่น สี ทินเนอร์ น้ำส้มสายชูและน้ำยาทำความสะอาดที่ความเข้มข้นสูง

4. การสัมผัสโดนผงปูนในสถานที่ก่อสร้าง ซึ่งก่อให้เกิดการกัดกร่อนต่อผิวสแตนเลส

5. การถูกกระแทกหรือขูดจากของแข็งหรือของมีคมหรือการขัดด้วยวัสดุที่มีความหยาบ เช่น วัสดุขัดถูที่เป็นลวด

6. การปล่อยน้ำแช่ขังทิ้งไว้ในอ่างล้างจานเป็นเวลานาน

7. การวางสิ่งของที่มีน้ำหนักมากๆ บนอ่างล้างจาน

8. การใช้งานในเขตเมืองที่มีสภาพอากาศรุนแรงที่มีมลภาวะเป็นพิษเกินระดับมาตรฐาน เขตอุตสาหกรรมหนักที่มีมลภาวะเป็นพิษสูง หรือเขตชายทะเลที่มีความเป็นด่างสูง 

8. การรับประกันยกเว้นสะดืออ่าง ท่อน้ำทิ้ง ซีลยาง ก๊อกน้ำ การรั่วซึมจากการติดตั้ง

วิธีการเคลมสินค้า

1. บริษัทฯ จะทำการเปลี่ยนสินค้าเฉพาะซิงค์ล้างจานเท่านั้น ไม่รวมถึงอุปกรณ์เสริมต่างๆ รวมไปถึงการติดตั้งและการรื้อถอน และหากสินค้าดังกล่าวยกเลิกการขายหรือไม่มีในสต๊อค บริษัทฯ จะชดเชยในรุ่นเทียบเท่าที่มีขนาดเดียวกัน

หมายเหตุ

1. ตลอดระยะเวลาการรับประกันสินค้า หากท่านต้องการให้เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดคราบ และตรวจเช็คสภาพซิงค์ล้างจาน บริษัทฯ ขอคิดค่าบริการ 650 บาท/ครั้ง (เฉพาะเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล)

2. การรับประกันนี้ใช้เฉพาะภายในประเทศไทยเท่านั้น

3. บริษัทฯ ขอสวนสิทธิ์ในการสรุปปัญหาของช่างประจำศูนย์บริการเฟิสท์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด ถือเป็นที่สิ้นสุด

4. กรุณาแสดงใบเสร็จรับเงินที่ระบุวันที่ซื้อสินค้าที่ชัดเจนแก่เจ้าหน้าที่ ทุกครั้งเมื่อติดต่อขอรับบริการ

ลงทะเบียนใบรับประกัน

- หมายเลขเครื่องอยู่ที่กล่องผลิตภัณฑ์หรือใต้สินค้า
- สินค้าประเภทอ่างล้างจาน, ก๊อกน้ำ และ Accessories ไม่ต้องกรอก